ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Lưu Đức Quang

Chủ nhiệm

2

Đ/c Trần Thanh Thúy Ngọc

Ủy viên

3

Đ/c Vũ Hoài Nam

Ủy viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban kiểm tra

1.  Giúp BCH Công đoàn Trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các đơn vị chức năng Trường giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động. Phối hợp với Ban Thanh Tra Nhân Dân của cơ quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát theo quy định.

2. Tổ chức kiểm tra Công đoàn cùng cấp và đoàn viên khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và và các quy định của Công đoàn.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn.