ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Hà Thanh Minh

Chủ nhiệm

2

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

Phó chủ nhiệm

3

Đ/c Trần Thanh Thuý Ngọc

Ủy viên

4

Đ/c Đoàn Thị Phương Diệp

Ủy viên

5

Đ/c Ngô Phú Thanh

Ủy viên

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban kiểm tra

1.  Giúp BCH Công đoàn Trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các đơn vị chức năng Trường giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động. Phối hợp với Ban Thanh Tra Nhân Dân của cơ quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát theo quy định.

2. Tổ chức kiểm tra Công đoàn cùng cấp và đoàn viên khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và và các quy định của Công đoàn.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn.

4. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

5. Trong các Hội nghị thường kỳ của BCH, Ủy Ban Kiểm Tra có trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện các chủ trương của BCH về công tác kiểm tra, đề xuất chương trình hoạt động của Ủy Ban Kiểm Tra. Các ủy viên Ủy Ban Kiểm Tra được mời dự họp, được cung cấp những tài liệu cần thiết và tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị BCH.