Kế hoạch Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Kính gửi: Quý thầy cô Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận /Tổ CĐ

Văn phòng Công đoàn kính gửi Quý thầy cô Kế hoạch số 229/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2022 về việc Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Xem thông tin chi tiết:

1. Kế hoạch tổ chức Chuỗi hoạt động hướng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 2022

2. Hội thi "Viên chức và người lao động ĐHQG - HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"

Đề nghị Quý thầy cô triển khai cho công đoàn viên trong đơn vị tham gia.

Trân trọng./.