DANH SÁCH CÁC BAN CHUYÊN MÔN

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ và quyền hạn

BAN TỔ CHỨC

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Trưởng ban

- Tham mưu giúp BCH kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của Công đoàn trường và các CĐBP.

- Khảo sát thành lập, phát triển công đoàn viên mới, làm thẻ đoàn viên công đoàn, theo dõi diễn biến số liệu tổ chức, nhắc nhỡ giữ vững quy chế sinh hoạt công đoàn.

- Đôn đốc thực hiện các tiêu chuẩn Công đoàn trường vững mạnh hàng năm theo quy định.

- Tham mưu thực hiện tốt chế độ khen thưởng khuyến khích bằng vật chất, tinh thần trong thi đua.

- Xây dựng và phổ biến các tiêu chí thi đua.

- Tham mưu cho BCH Công đoàn kiến nghị với nhà trường hoàn thiện các chính sách, quy định có liên quan đến thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Đ/c Huỳnh Thanh Tuyền

Phó trưởng ban

Đc Lê Quốc Nguyên

Ủy viên

Đ/c Lưu Văn Lập

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang

Ủy viên

BAN TUYÊN GIÁO - TRUYỀN THÔNG

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

Trưởng ban

1. Tuyên giáo:

- Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho VC, NLĐ.

- Tổ chức và triển khai các phong trào thi đua theo định hướng giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo phát động của Công đoàn cấp trên; Công đoàn trường như: “Học tập và theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Người tốt- việc tốt”; “An toàn vệ sinh viên”, “các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Lao động”

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

2. Truyền thông:

- Thực hiện công tác biên tập và quản trị Website, Face của Công đoàn trường.

- Thường xuyên cập nhật, thông tin về các hoạt động của Công đoàn trường.

- Gửi thư chúc mừng sinh nhật cho các VC, NLĐ, kịp thời thông tin khi người thân (tứ thân phụ mẫu) của VC, NLĐ có tin buồn.

- Phổ biến kịp thời các thông báo, chính sách, quy định của Công đoàn trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Đ/c Lê Quốc Nguyên

Phó trưởng ban

Đ/c Võ Văn Khiêm

Ủy viên

Đ/c Lâm Hoàng Huy

Ủy viên

Đ/c Hoàng Vân Anh

Ủy viên

BAN CHUYÊN MÔN

Đ/c Lưu Văn Lập

Trưởng ban

-Tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho VC, NLĐ.

-Theo dõi và nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học của VC, NLĐ để tham mưu cho BCH Công đoàn trường và phối hợp với các phòng ban có liên quan của trường kịp thời mở các lớp bồi dưỡng cho VC, NLĐ.

- Khuyến khích, cổ vũ và động viên VC, NLĐ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao kiến thức, trình độ theo quy định.

- Tham mưu cho BCH Công đoàn kiến nghị với nhà trường thực hiện các chính sách, giải pháp để giúp VC, NLĐ nâng cao khả năng chuyên môn của mình.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Đ/c Lưu Đức Quang

Phó trưởng ban

Đ/c Đinh Hoàng Tường Vi

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

Ủy viên

Đ/c Lưu Minh Sang

Ủy viên

BAN NỮ CÔNG

Đ/c Huỳnh Thanh Tuyền

Trưởng ban

- Theo dõi giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.

- Giáo dục bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho lao động nữ.

- Tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ tham mưu cho BCH trường;

- Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua cho công đoàn viên nữ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Đ/c Lê Quốc Nghi

Phó trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó trưởng ban

Đ/c Lê Mai Diệu Yến

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Hoàng Diệu Hiền

Ủy viên

Đ/c Võ Thị Lệ Uyển

Ủy viên

BAN TÀI CHÍNH ĐỜI SỐNG - CÔNG TÁC XÃ HỘI

Đ/c Lê Quốc Nghi

Trưởng ban

- Thực hiện những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho VC, NLĐ.

- Phát huy tinh đoàn kết, tương thân tương ái trong công đoàn viên. Thực hiện đầy đủ các chế độ, hỗ trợ khác theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn.

- Theo dõi công tác thu - chi tài chính công đoàn theo đúng quy định.

- Hướng dẫn các CĐBP thực hiện quản lý tài chính, tài sản công đoàn và dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn theo đúng quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Đ/c Tô Thị Thanh Trúc

Phó trưởng ban

Đ/c Dương Trọng Nhân

Ủy viên (phụ trách Kế toán)

Đ/c Tạ Nguyễn Hà Dung

Ủy viên (phụ trách Thủ quỹ)

Đ/c Võ Thị Ngọc Trinh

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Trường Ngọc

Ủy viên

BAN VĂN NGHỆ - THỂ THAO

Đ/c Lê Quốc Nguyên

Trưởng ban

1. Văn nghệ

- Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hoá văn nghệ trong VC, NLĐ toàn trường.

- Tổ chức cho VC, NLĐ sinh hoạt văn hoá văn nghệ, tham gia các Hội diễn trong và ngoài trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

2. Thể thao

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thể thao trong VC, NLĐ toàn trường.

- Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao trong trường và các hoạt động thi đấu giao hữu với đơn vị bạn ở ngoài trường, các hoạt động thể thao do công đoàn cấp trên yêu cầu.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Câu lạc bộ Thể thao của VC, NLĐ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

Đ/c Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Phó trưởng ban (phụ trách Văn nghệ)

Đ/c Trần Nguyễn Hoàng Sang

Ủy viên

Đ/c Vương Thị Thùy Dung

Ủy viên

Đ/c Lâm Hoàng Huy

Ủy viên

Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Lý

Ủy viên