Về việc niêm yết danh sách ứng cử viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VII (2023-2028)

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII;

- Căn cứ Kế hoạch số 77/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến đến Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Căn cứ Hướng dẫn số 154/CĐ-ĐHQG ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028;

- Căn cứ Hướng dẫn số 32/CĐ-ĐH KT-L ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn các cấp Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2023 – 2028,

  Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VI (2017- 2022) niêm yết danh sách ứng cử viên BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VII (2023-2028) như sau: