Ban chấp hành Công đoàn Trường 2023 - 2028

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Chủ tịch

2

Đ/c Huỳnh Thanh Tuyền

Phó Chủ tịch

3

Đ/c Lê Quốc Nguyên

Ủy viên TV

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

4

Đ/c Lưu Văn Lập

Ủy viên BCH

5

Đ/c Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Ủy viên BCH

6

Đ/c Lâm Hoàng Huy

Ủy viên BCH

7

Đ/c Lê Quốc Nghi

Ủy viên BCH

8

Đ/c Lưu Đức Quang

Ủy viên BCH

9

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

Ủy viên BCH

10

Đ/c Trần Nguyễn Hoàng Sang

Ủy viên BCH

11

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang

Ủy viên BCH