DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Chủ tịch

2

Đ/c Tạ Nguyễn Hà Dung

Phó Chủ tịch

3

Đ/c Hà Thanh Minh

Ủy viên TV

4

Đ/c Tô Thị Thanh Trúc

Ủy viên TV

5

Đ/c Lưu Văn Lập

Ủy viên TV

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

6

Đ/c Huỳnh Thanh Tú

Ủy viên BCH

7

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

Ủy viên BCH

8

Đ/c Hoàng Thị Hồng Nhung

Ủy viên BCH

9

Đ/c Huỳnh Thanh Tuyền

Ủy viên BCH

10

Đ/c Lê Quốc Nghi

Ủy viên BCH

11

Đ/c Lê Quốc Nguyên

Ủy viên BCH

12

Đ/c Nguyễn Trường Ngọc

Ủy viên BCH

13

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

Ủy viên BCH

14

Đ/c Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Ủy viên BCH

15

Đ/c Phạm Thanh Hùng

Ủy viên BCH