Cơ cấu tổ chức

SƠ  ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ Tịch

Đ/c PHẠM QUỐC THUẦN

 

                 Phó Chủ Tịch                                                  Ủy viên Thường vụ      

              Đ/c  TẠ NGUYỄN HÀ DUNG                               Đ/c HÀ THANH MINH
                                          Đ/c TÔ THỊ THANH TRÚC
Đ/c LƯU VĂN LẬP

ỦY BAN KIỂM TRA

Chủ nhiệm

Đ/c Hà Thanh Minh

Phó chủ nhiệm

Đ/c Nguyễn Thị Diễm Hiền

Ủy viên

Đ/c Trần Thanh Thuý Ngọc

Đ/c Đoàn thị Phương Diệp

Đ/c Lê Quốc Nguyên

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban Kiểm Tra

1.  Giúp BCH Công đoàn Trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các đơn vị chức năng Trường giải quyết khiếu nại tố cáo của người lao động. Phối hợp với Ban Thanh Tra Nhân Dân của cơ quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát theo quy định.

2. Tổ chức kiểm tra Công đoàn cùng cấp và đoàn viên khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và và các quy định của Công đoàn.

3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn.

4. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

5. Trong các Hội nghị thường kỳ của BCH, Ủy Ban Kiểm Tra có trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện các chủ trương của BCH về công tác kiểm tra, đề xuất chương trình hoạt động của Ủy Ban Kiểm Tra. Các ủy viên Ủy Ban Kiểm Tra được mời dự họp, được cung cấp những tài liệu cần thiết và tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị BCH.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Phó trưởng ban

Đ/c Phan Quang Dũng

Ủy viên

Đ/c Tạ Nguyễn Hà Dung

Đ/c Hà Thanh Minh

Đ/c Lưu Văn Lập

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang


Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức

-    Tham mưu giúp BCH kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ của Công đoàn trường và các CĐBP.

-    Khảo sát thành lập, phát triển công đoàn viên mới, làm thẻ đoàn viên công đoàn, theo dõi diễn biến số liệu tổ chức, nhắc nhỡ giữ vững quy chế sinh hoạt công đoàn.

-    Đôn đốc thực hiện các tiêu chuẩn Công đoàn trường vững mạnh hàng năm theo quy định.

-   Tham mưu thực hiện tốt chế độ khen thưởng khuyến khích bằng vật chất, tinh thần trong thi đua.

-    Xây dựng và phổ biến các tiêu chí thi đua.

-   Tham mưu cho BCH Công đoàn kiến nghị với nhà trường hoàn thiện các chính sách, quy định có liên quan đến thi đua, khen thưởng.

-   Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.


BAN TUYÊN GIÁO TRUYỀN THÔNG 

Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

Phó trưởng ban (Phụ trách truyền thông)

Đ/c Vũ Văn Điệp

Ủy viên

Đ/c Trần Lục Thanh Tuyền

Đ/c Huỳnh Thanh Quảng

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang


Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Tuyên giáo- Truyền thông:

  1. Tuyên giáo:

-  Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho CB-GV-VC.

-  Tổ chức và triển khai các phong trào thi đua theo định hướng giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo phát động của Công đoàn cấp trên; Công đoàn trường như: “Học tập và theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Người tốt- việc tốt”; “An toàn vệ sinh viên”, “các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật về Lao động”,…

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

  1. Truyền thông:

-  Thực hiện công tác biên tập và quản trị Website, Face của Công đoàn trường.

-  Thường xuyên cập nhật, thông tin về các hoạt động của Công đoàn trường.

-  Gửi thư chúc mừng sinh nhật cho các CB-GV-VC, kịp thời thông tin khi người thân (tứ thân phụ mẫu) của CB-GV-VC có tin buồn.

-  Phổ biến kịp thời các thông báo, chính sách, quy định của Công đoàn trường.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.


BAN CHUYÊN MÔN

Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng ban

Đ/c Huỳnh Thanh Tú

Ủy viên

Đ/c Nguyễn Hồng Nga

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh


Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyên môn
:

-   Tham mưu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV-VC.

-  Theo dõi và nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học của CB-GV-VC để tham mưu cho BCH Công đoàn trường và phối hợp với các phòng ban có liên quan của trường kịp thời mở các lớp bồi dưỡng cho CB-GV-VC.

-   Khuyến khích, cổ vũ và động viên CB-GV-VC thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nhất là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao kiến thức, trình độ theo quy định.

-   Tham mưu cho BCH Công đoàn kiến nghị với nhà trường thực hiện các chính sách, giải pháp để giúp CB-GV-VC nâng cao khả năng chuyên môn của mình.

-   Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.


BAN NỮ CÔNG 

 Trưởng ban

Đ/c Tạ Nguyễn Hà Dung

Phó trưởng ban

Đ/c Huỳnh Thanh Tuyền; Đ/c Lê Quốc Nghi

Ủy viên

Đ/c Đào Thị Ngọc

Đ/c Châu Nguyễn Thanh Ngân

Đ/c Đào Thị Anh Thư

Đ/c Trương Thị Minh Thư

Đ/c Tô Thị Thanh Trúc


Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Nữ công:

-  Theo dõi giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em.

-  Giáo dục bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ hiểu biết về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho lao động nữ.

-  Tìm hiểu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ tham mưu cho BCH trường;

-   Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua cho công đoàn viên nữ.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.


BAN TÀI CHÍNH ĐỜI SỐNG - CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Trưởng ban

Đ/c Lưu Văn Lập

Phó trưởng ban

Đ/c Tô Thị Thanh Trúc

Ủy viên

Đ/c Phạm Quốc Thuần

Đ/c Lưu Minh Sang

Đ/c Lê Quốc Nghi


Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tài chính đời sống- CTXH:

-  Thực hiện những hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-GV-VC.

-  Phát huy tinh đoàn kết, tương thân tương ái trong công đoàn viên. Thực hiện đầy đủ các chế độ, hỗ trợ khác theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế chi tiêu tài chính Công đoàn.

-   Theo dõi công tác thu - chi tài chính công đoàn theo đúng quy định.

-  Hướng dẫn các CĐBP thực hiện  quản lý tài chính, tài sản công đoàn và dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn theo đúng quy định.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.


BAN VĂN NGHỆ THỂ THAO

Trưởng ban

Đ/c Lê Kim Vũ

Phó trưởng ban (phụ trách Văn nghệ)

Đ/c Lê Thái Huy

Ủy viên

Đ/c Lưu Văn Lập

Đ/c Nguyễn Trường Ngọc

Đ/c Ngô Phú Thanh

Đ/c Huỳnh Thanh Tú

Đ/c Lê Quốc Nguyên


Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Văn nghệ- Thể Thao:
      1. Văn nghệ

       -  Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hoá văn nghệ trong CB-GV-VC toàn trường.

        -  Tổ chức cho CB-GV-VC sinh hoạt văn hoá văn nghệ, tham gia các Hội diễn trong và ngoài trường.

        -  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.

2. Thể thao

-   Xây dựng kế hoạch hoạt động thể thao trong CB-GV-VC toàn trường.

-  Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao trong trường và các hoạt động thi đấu giao hữu với đơn vị bạn ở ngoài trường, các hoạt động thể thao do công đoàn cấp trên yêu cầu.

-  Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Câu lạc bộ Thể thao của CB-GV-VC.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ công đoàn Trường.


Tổng truy cập: 81,912